top of page
Domarklubban på böcker
Undvik juridiska problem

Det finns mycket viktigt att hålla koll på som rektor på en skolan. Har man otur eller okunskap kan det leda till allvarliga juridiska problem. 

Skolledare.se kontaktade Maria Mohlin som är expert inom skoljuridik för att få några tips i förebyggande syfte. 

Maria Mohlin Juridik är en juristbyrå med specialistkompetens inom skoljuridik och socialrätt.

Maria Mohlin Juridik ger stöd och råd till kommuner och fristående verksamheter inom skoljuridik, LSS, socialrätt, offentlighet och sekretess samt allmän förvaltningsrätt. 

Vi ställde några frågor gällande hur korrekt kontakt med vårdnadshavare, personal och skolans huvudman ska gå till. Samt vilka konsekvenserna kan bli ifall man agerar fel. 

Finns det något särskilt att tänka på när det kommer till kommunikationen med skolans huvudman som är lätt att glömma bort? 

 – Jag vill särskilt påminna om rektors ansvar om att anmäla uppgifter om att en elev upplever sig vara utsatt för kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier. I 6 kap. 10 § skollagen finns det krav både på att lärare ska anmäla sådan uppgifter till rektorn och att rektorn ska anmäla uppgifterna till skolans huvudman. För kommunala skolor kan detta göras genom att uppgifterna rapporteras till förvaltningen som sedan för uppgifterna vidare till nämnden. För fristående skolor ska uppgifterna rapporteras till styrelsen för skolan. Jag har många gånger sett att detta missas, eller görs för sent. Det är något som Skolinspektionen, Barn- och elevombudet och Diskrimineringsombudsmannen, DO, kan lägga till grund för ett föreläggande mot huvudmannen. Det kan också vara en del av grunden för skadeståndstalan mot en huvudman.

Vad gäller vid kontakt med vårdnadshavare, behöver skolan informera bägge vårdnadshavarna om saker/händelser som berör barnet/eleven?

Vad kan följderna rent juridiskt bli för en rektor/skola ifall man gör fel i kontakten med vårdnadshavare?

– Jag vill börja med att skilja mellan vad som gäller för offentlig verksamhet och för fristående skolor. I offentlig verksamhet såsom kommunala skolor gäller offentlighets- och sekretesslagen. För fristående skolor finns reglering om detta i 29 kap. 14 och 15 §§ skollagen. Där anges bland annat att den som är eller har varit verksam i sådan verksamhet inte obehörigen får röja vad han eller hon därvid har fått veta om enskildas personliga förhållanden.

 

Inte heller får denne obehörigen röja vad han eller hon i sådan elevhälsoverksamhet som avser psykologisk, psykosocial eller specialpedagogisk insats eller i särskild elevstödjande verk- samhet i övrigt har fått veta om någons personliga förhållanden. Han eller hon får inte heller obehörigen röja uppgifter i ett ärende om tillrättaförande av en elev eller om skiljande av en elev från vidare studier.

 

Den som bryter mot reglerna om sekretess kan dömas för brott mot tystnadsplikten enligt 20 kap. 3 § brottsbalken.

 

Det är viktigt att skolan har klart för sig vem som är vårdnadshavare för minderåriga elever. Enligt läroplanen för grundskolan och förskoleklassen, LGR 22, ska läraren samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling. När det gäller uppgifter om elevens hälsa eller andra uppgifter som kan omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen får sådan information bara lämnas till vårdnadshavare, utan att en sekretessprövning görs. Utvecklingssamtal ska bara hållas med föräldrar som också är vårdnadshavare.

 

Skolan behöver i normalfallet bara informera den ena vårdnadshavaren, om eleven har två vårdnadshavare. Vårdnadshavare förväntas överföra information till varandra. I vissa fall kan det ändå vara bra att skolan meddelar båda två.

 

Om skolan lämnar ut sekretessbelagd information till någon som inte är vårdnadshavare, utan "bara" förälder, kan en kommunal huvudman få kritik av Justitieombudsmannen, JO. Dessutom kan en rektor eller lärare hållas personligt ansvariga för brott mot tystnadsplikten.

 

Sekretessen kan brytas genom samtycke. Det innebär att om det bara finns en vårdnadshavare kan denna tillåta att den andra föräldern ändå får tillgång till sekretessbelagda uppgifter. Det är lämpligt att skolan dokumenterar ett sådant samtycke skriftligt.

Läs också...

Vems ansvar på skolan är det att se till att personal med skyddade uppgifter får behålla sina uppgifter skyddade?

Vilka kan följderna bli ifall en skola brister i detta?

– Alla som arbetar på en skola måste följa reglerna i offentlighets- och sekretesslagen för kommunala skolor och reglerna om tystnadsplikt i skollagen för fristående skolor.  Även i detta fall kan den som lämnat ut sekretessbelagda uppgifter bli ansvarig enligt brottsbalkens regler om brott mot tystnadsplikten. Huvudmannen och rektor har också ett ansvar för att se till att det finns system och rutiner för att personal ska kunna hålla sina skyddade personuppgifter hemliga och för att personalen är informerad om dessa rutiner.

bottom of page