top of page

Det här är en gästkrönika. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolledare.se

Kvalitet i skolan – där har vi hamnat snett!

Vad är kvalitet i skolan? Är föräldrarna kunder? Hur driver man ett förbättringsarbete? Sådana frågor behöver skolans personal kunna besvara om de vill bedriva ett bra kvalitetsarbete.

I dag drivs kvalitetsarbetet av jurister. Inte av pedagoger med fokus på processer och undervisning. Därför har vi hamnat snett. Dessutom sker kvalitetsarbetet oftast ”top – down”, inte ”bottom – up”. Verkliga förbättringar måste ske ”bottom – up” – på skolans villkor. Vad är kvalitet i skolan? Kvalitet är ”graden av måluppfyllelse”. Lgr 22 anger hela 31 mål, med andra ord en komplex målbild. För att höja kvaliteten behöver ledning och personal veta var de befinner sig inom ett visst målområde. Då räcker det inte med några enkäter och kvantitativa tal avseende betyg och lärarkompetens.

Sören Levén

Senior, f d skolledare

Q-Steps Kvalitetssäkring AB erbjuder sedan 2001 effektiva verktyg för ett systematiskt kvalitetsarbete. Q-Steps kvalitetssäkringssystem Qualis mäter kvaliteten på arbetet i verksamheten.

Skolinspektionens granskningar genomförs i dag av jurister, inte pedagoger. De granskar siffror och i vilken grad skolan följer givna förordningar. Det ger en mycket begränsad kvalitetsbild. En jurist har ju svårt att bedöma undervisningens kvalitet. Kommunernas och andra huvudmäns kvalitetsbilder skapas också av siffror från enkäter och kvantitativa tal. Men detta ger inte något bra underlag för en skolas förbättringsarbete. En bra skola har fokus på elevernas lärande, erbjuder trygghet och arbetsro för alla, har hög lärarkompetens med höga förväntningar på eleverna, har en tydlig och bra skolledning som har fokus på den pedagogiska verksamheten samt har en bra samverkan med föräldrarna. Hur mäter skolan det? Ja, inte så som det i de flesta fall mäts i dag. Är föräldrarna till våra elever verkligen kunder? När du bor på hotell, då är du en kund på riktigt. Du kan byta rum om du inte är nöjd. Du kan klaga på notan. Du kan klaga på städningen. Etc. Och när du har lämnat hotellet får du ett mejl, där du förväntas utvärdera din vistelse. Kunden är kung i hotellbranschen och kundernas nöjdhet styr hotellens kvalitetsarbete. Hur är det i skolan. Är det likadant? Ja, föräldrarna kan byta skola men de kan (oftast) inte byta lärare. Kan de ändra betyg eller påverka betyg? Det ska inte kunna ske! Det är en grov missuppfattning att föräldrarna är kunder i likhet med hotellens kunder. Det stämmer inte. Snarare är de samarbetspartners. I både skollagen och läroplanen står det att arbetet med elevernas utveckling ska ske i samarbete mellan skola och hem. Det betyder att kvalitet på denna punkt inte bara handlar om föräldrarnas medinflytande utan också om deras medansvar. En viss skillnad mot hotellbranschen. Hur driver en skola förbättringsarbetet? Förbättringsarbetet måste bedrivas på den enskilda skolan. Kvalitetsarbete måste ske ”bottom-up. Det måste också ske utifrån ett helhetstänkande (Jfr kvalitetsfilosofin TQM, Total Quality Management). Om det är stökigt och oroligt i en skola kan det ha många orsaker, t ex en svag skolledning, underbemanning, dåligt samarbete med hemmen etc. Om problemet är dåliga kunskapsresultat kan orsakerna vara att skolan har få utbildade lärare, brister i undervisningen eller svag uppföljning av elevernas kunskapsutveckling. I dessa fall måste skolan ta reda på orsakerna, inte något annat. Först då kan förbättringsarbetet bli effektivt. Själv har jag under drygt 25 år arbetat med Qualis (www.q-steps.se) – en metod för självvärdering som grund för förbättringsarbete. Qualis har använts i 50 kommuner. Det bygger på kvalitetskriterier på sju nivåer inom elva kvalitetsområden, dvs här handlar det om en helhetssyn på skolans verksamhet.
bottom of page