top of page

Så arbetar en bra chef i skolan

För att vara en framstående skolledare inom utbildningssektorn i Sverige krävs en djup förståelse för skollagen och dess bestämmelser, samt förmågan att kombinera detta med praktiska ledarskapsfärdigheter. Här är några vägledande principer och praktiska råd som hjälper dig att bli en mer effektiv och inspirerande skolchef.

Så arbetar en bra chef i skolan

1. Bli en lagkännare: Skollagen är grunden. Genom att förstå dess intentioner och regler kan en skolledare skapa en miljö som gynnar både elever och lärare. Kontinuerlig uppdatering av dessa kunskaper säkerställer att skolan alltid arbetar inom lagen.


2. Öppen kommunikation: Ett skolexempel (ursäkta ordleken) från en skola i Malmö visade att när en rektor aktivt arbetade med att förbättra kommunikationskanalerna mellan lärare, elever och föräldrar, ökade både elevtillfredsställelsen och studieresultaten.

3. Stärk ditt team: Som skolledare handlar det inte bara om att vara chef, utan också om att vara en ledare som kan inspirera och motivera ditt team. Genom att erbjuda fortbildning och stöd för dina lärare och anställda, bygger du ett starkare och mer kompetent team.


4. Flexibilitet och anpassning: En framstående skolledare är flexibel och anpassningsbar. Ta exempelvis en skola i Göteborg, där man under pandemin snabbt införde digital undervisning och stöd för lärarna, vilket möjliggjorde en smidig övergång och minskade avbrott i studierna.


Att vara en framstående skolledare handlar om att kombinera lagkunskap med verkligt ledarskap. Genom att fokusera på dessa aspekter och aktivt söka efter förbättring och innovation, kan du skapa en skolmiljö där alla trivs och presterar sitt bästa.

Skogen i Skolan

Skogen är en mångsidig och förnybar resurs som bidrar och kan bidra ytterligare till en hållbar utveckling – socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Skogen i Skolans uppdrag är att sprida kunskap om skogen och dess många värden. 

Kvalitetssäkring av skolarbetet

Kommunaliseringen har påtagligt ökat pressen på lärare. Fokus borde ligga på lärandet, men tyvärr tar lärarnas administrativa uppgifter för mycket tid. Med hjälp av en ny metod är tanken att förskolor och skolor lättare ska kunna kvalitetssäkra sin verksamhet.

bottom of page