top of page

Säker datahantering och GDPR i Skolorna

Med allt från elevinformation till personalregister som flyter genom digitala nätverk, är det avgörande för skolledare att förstå de juridiska kraven och implementera robusta system för att skydda integriteten hos alla berörda.

Säker datahantering och GDPR i Skolorna

I den moderna skolmiljön samlas och behandlas enorma mängder känslig information varje dag. Från elevdokumentation till betyg, medicinska uppgifter och korrespondens med föräldrar och vårdnadshavare – allt detta utgör potentiellt känsliga personuppgifter som måste hanteras med största försiktighet och enligt lagens krav.


GDPR och dess Tillämpning i Skolan:

GDPR, eller General Data Protection Regulation, är en europeisk lagstiftning som syftar till att skydda individens integritet och reglera hanteringen av personuppgifter. För skolor innebär detta att de måste uppfylla strikta krav när det gäller insamling, lagring, behandling och delning av personuppgifter.


Ett exempel på GDPR-tillämpning i skolan är hanteringen av elevdokumentation. Skolor måste säkerställa att elevers personuppgifter endast används för syften som de har samtyckt till eller som är nödvändiga för deras utbildning. Detta inkluderar betyg, närvarorapporter, individuella utvecklingsplaner och andra dokument som är centrala för elevens skolupplevelse.

Skydd av Personuppgifter och Säkerhetsåtgärder:

För att säkerställa efterlevnaden av GDPR måste skolor implementera robusta säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst, förlust eller skada. Detta kan innefatta kryptering av data, säkra lösenord, regelbundna säkerhetskopieringar och användning av säkra nätverksanslutningar.


Ett konkret exempel är införandet av ett säkert digitalt elevdokumentationssystem, där endast behörig personal har åtkomst till elevers personuppgifter och där åtgärder vidtas för att förhindra oavsiktlig eller obehörig åtkomst.


Utbildning och Medvetenhet:

Slutligen är utbildning och medvetenhet nyckeln till att säkerställa att alla i skolan förstår sin roll och ansvar när det gäller hanteringen av personuppgifter. Skolledare bör regelbundet erbjuda utbildningar och informationssessioner för personalen för att öka medvetenheten om GDPR och de juridiska kraven som gäller.

Skogen i Skolan

Skogen är en mångsidig och förnybar resurs som bidrar och kan bidra ytterligare till en hållbar utveckling – socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Skogen i Skolans uppdrag är att sprida kunskap om skogen och dess många värden. 

Kvalitetssäkring av skolarbetet

Kommunaliseringen har påtagligt ökat pressen på lärare. Fokus borde ligga på lärandet, men tyvärr tar lärarnas administrativa uppgifter för mycket tid. Med hjälp av en ny metod är tanken att förskolor och skolor lättare ska kunna kvalitetssäkra sin verksamhet.

bottom of page