top of page

Föräldraalienation och skolans avgörande roll

Föräldraalienation är ett allvarligt fenomen som kan ha långvariga och skadliga konsekvenser för barnets mentala och emotionella hälsa. Det är en situation där ett barn blir en oskyldig bricka i ett spel där en av föräldrarna aktivt eller oavsiktligt manipulerar barnets uppfattning om den andra föräldern. Detta är ett ämne som kräver uppmärksamhet, och skolan har en avgörande roll att spela när det gäller att upptäcka och stödja barn som är utsatta för detta.

Forskning om Föräldraalienation

Forskning har visat att föräldraalienation är en traumatisk upplevelse för barn. De drabbas av konflikten mellan föräldrarna och tvingas välja sida. Denna konflikt kan leda till en förvrängd uppfattning om ena föräldern och till och med en total avskildhet från den föräldern. Barn som utsätts för föräldraalienation riskerar att utveckla depression, ångest och långsiktiga svårigheter med att bygga hälsosamma relationer.

Skolans avgörande roll i att upptäcka föräldraalienation

Skolan är ofta en av de få platser där tecken på föräldraalienation kan bli synliga. Här är några konkreta sätt skolan kan hjälpa till att upptäcka och agera mot detta destruktiva beteende:


Beteendeförändringar: Lärare och skolpersonal måste vara uppmärksamma på plötsliga, negativa förändringar i ett barns beteende gentemot en av föräldrarna. Om ett barn tidigare hade en sund relation med båda föräldrarna men nu visar tydliga tecken på distansering eller fientlighet gentemot en förälder, bör detta tas på allvar.


Samarbete med experter: Skolan bör samarbeta med psykologer och socialarbetare som är kunniga om föräldraalienation. Dessa experter kan hjälpa till att utvärdera situationen och ge råd om hur man ska agera för att skydda barnet.

Hur skolan ska agera

Om skolan misstänker att ett barn utsätts för föräldraalienation, finns det klara steg som måste följas:


Samla bevis: Skolan bör samla dokumentation om barnets beteende och interaktioner med föräldrarna för att kunna föra en objektiv diskussion.


Stöd till barnet: Barnet måste få stöd och resurser för att hantera denna svåra situation. Det kan innebära terapisessioner, stödgrupper eller andra former av emotionellt stöd.


Neutralitet och balans: Skolan måste förbli neutral och sträva efter att upprätthålla en positiv relation med båda föräldrarna. Det är viktigt att inte ta ställning i konflikten, utan istället fokusera på barnets bästa.


Rekommendera samarbete: Skolan kan rekommendera att föräldrarna deltar i samarbetsutbildning eller terapi för att förbättra sin kommunikation och samarbete till förmån för barnet.


Föräldraalienation är en smärtsam realitet för många barn, och skolan har ett ansvar att skydda deras bästa intressen. Genom att vara uppmärksamma, samarbeta med experter och erbjuda stöd till drabbade barn, kan skolan spela en avgörande roll i att bryta mönstret av föräldraalienation och hjälpa barn att återfå en kärleksfull och sund relation med båda föräldrarna. Detta är en allvarlig fråga som kräver vårt engagemang och uppmärksamhet för att skydda de mest sårbara medlemmarna i vårt samhälle - våra barn.

bottom of page