top of page

Så säkerställer du att utflykterna stödjer läroplanen

Skolutflykter är en viktig del av skolupplevelsen för eleverna och kan vara en utmärkt möjlighet för dem att lära sig utanför klassrummet. Men för att dessa utflykter ska vara meningsfulla och stödja läroplanen är det viktigt att lärarna är involverade i planeringen från början. I denna artikel kommer vi att diskutera hur skolledare kan involvera lärare på ett effektivt sätt för att säkerställa att skolutflykter stödjer läroplanen och ger en meningsfull erfarenhet för eleverna.

Så säkerställer du att utflykterna stödjer läroplanen

Att involvera lärare i planeringen av skolutflykter är en viktig faktor för att säkerställa att utflykterna stödjer läroplanen. Lärarna har en unik förståelse för elevernas behov och kan bidra med kunskap om ämnet som utflykten handlar om. De kan också hjälpa till att planera lämpliga aktiviteter och se till att eleverna har lämpligt material att arbeta med under utflykten.


För att involvera lärare på ett effektivt sätt bör skolledare börja med att identifiera vilka lärare som är mest lämpliga att delta i planeringen av en viss skolutflykt. Detta kan baseras på ämnesområdet som utflykten handlar om, eller på lärarens tidigare erfarenheter av liknande utflykter.

När lärarna har identifierats bör de informeras om utflykten och vad som förväntas av dem under planeringsprocessen. Detta kan inkludera att läsa igenom information om utflykten och bidra med idéer och förslag till aktiviteter och läromaterial.

Under själva planeringsprocessen är det viktigt att lärarna är involverade och har en aktiv roll. De kan hjälpa till med att utveckla lärandemål och bedömningskriterier för utflykten, samt säkerställa att de planerade aktiviteterna stödjer lärandet och läroplanen.


En annan viktig faktor för att involvera lärare på ett effektivt sätt är att ge dem tillräckligt med tid för att planera och förbereda sig för utflykten. Detta innebär att skolledare måste planera utflykterna i god tid och se till att lärarna har tillräckligt med resurser för att förbereda sig för utflykten.

Slutligen är det viktigt att skolledare och lärare utvärderar utflykterna efteråt för att se till att de uppfyller lärandemålen och är meningsfulla för eleverna. Utvärderingen kan också hjälpa till att identifiera vad som fungerade bra och vad som kan förbättras inför framtida utflykter.


Att involvera lärare i planeringen av skolutflykter är en viktig faktor för att säkerställa att utflykterna stödjer läroplanen och ger en meningsfull erfarenhet för eleverna. Genom att identifiera lämpliga lärare, ge dem tillräckligt med tid och resurser, och involvera dem i planeringen och utvärderingen av utflykterna kan skolledare säkerställa att eleverna får ut det mesta av skolutflykterna och att de stödjer deras lärande och utveckling.

bottom of page