top of page
Berger Utbildning.png

Psykisk hälsa & Känsla av sammanhang

Hur gör personal rent praktiskt när de samverkar för att främja elevers hälsa? De ska stödja elevers utveckling mot målen men hur gör de för att förebygga ohälsa? Ett salutogent fokus ska genomsyra elevhälsoarbetet. Det innebär att personalen ska stärka elevers friskfaktorer. Hur ska personalen kunna stärka elevers friskfaktorer om de inte ens vet hur de stärker sina egna friskfaktorer? Hur ska personalen kunna stärka elevernas friskfaktorer om de inte mår bra?

Om lärare och skolpersonal ska kunna samverka i ett elevhälsofrämjande arbete behöver de kunskap och gemensamma verktyg. Genom att först utveckla strategier för egen del, kan skolpersonal stärka sin känsla av sammanhang (KASAM) som är ett skydd mot stress och ohälsa. Därefter blir det betydligt lättare att arbeta systematiskt med att stärka elevers KASAM.
 
Med utgångspunkt i min bok: Elevhälsa och lärarhälsa, så arbetar vi med KASAM i skolan (Studentlitteratur AB, 2020) ger jag skolpersonal kunskap, strategier och verktyg i syfte att främja hälsa. Den kunskapen är avgörande för att vi ska kunna finna en samsyn i det gemensamma elevhälsoarbetet. I nästa skede kan vi arbeta för att stärka elevers KASAM och få dem att känna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i skolan, något som går hand i hand med krav på tillgänglighet.

6A5C9C67-29BE-4AD8-821F-B3D0A5467705_1_102_o.jpeg
bottom of page