top of page

Optimera din skolas prestation med medarbetarenkäter

Medarbetarenkäter har blivit allt vanligare inom skolvärlden och med goda skäl. Genom att regelbundet samla in feedback från personalen kan rektorer identifiera styrkor och svagheter i arbetsmiljön samt utveckla strategier för att förbättra den. Här är några konkreta fördelar med att använda medarbetarenkäter:

Optimera din skolas prestation med medarbetarenkäter

Medarbetarenkäter har blivit allt vanligare inom skolvärlden och med goda skäl. Genom att regelbundet samla in feedback från personalen kan rektorer identifiera styrkor och svagheter i arbetsmiljön samt utveckla strategier för att förbättra den. Här är några konkreta fördelar med att använda medarbetarenkäter:


Förbättrad kommunikation och förtroende: Genom att ge personalen möjlighet att anonymt dela sina åsikter och synpunkter skapas en kultur av öppenhet och tillit. Medarbetarenkäter ger en röst åt alla nivåer av personalen och visar att deras åsikter tas på allvar av ledningen.Exempel: Efter att ha genomfört en medarbetarenkät på sin skola upptäckte rektorn att lärarna kände sig överbelastade med administrativa uppgifter. Genom att lyfta fram denna fråga och arbeta tillsammans med lärarna för att hitta lösningar, ökade inte bara effektiviteten utan även personalens förtroende för ledningen.

Identifiering av problemområden: Medarbetarenkäter ger möjlighet att upptäcka potentiella problem innan de eskalerar. Genom att analysera enkätsvar kan rektorn upptäcka mönster och trender som indikerar brister i arbetsmiljön, ledarskapet eller resursfördelningen.Exempel: En skola märkte en tydlig nedgång i medarbetarnas nöjdhet och engagemang. Genom att titta närmare på enkätsvaren insåg rektorn att många lärare kände sig isolerade och saknade möjlighet att samarbeta och dela erfarenheter. Som svar på detta introducerade skolan regelbundna möten för kunskapsutbyte och samarbete mellan lärarna, vilket ledde till en ökad känsla av samhörighet och engagemang.


Utveckling av målinriktade åtgärdsplaner: Genom att analysera enkätsvar kan rektorn utveckla åtgärdsplaner som är specifika och målinriktade. Att involvera personalen i utformningen och genomförandet av dessa planer kan öka deras engagemang och motivation.Exempel: Efter att ha identifierat att många av skolans lärare önskade mer stöd inom specialpedagogik beslutade rektorn att anordna regelbundna fortbildningar och workshops i ämnet. Resultatet blev en ökad kompetens och självförtroende hos lärarna samt en förbättrad förmåga att möta behoven hos elever med olika inlärningsbehov.


Att följa upp resultaten av medarbetarenkäterna är lika viktigt som själva genomförandet. Rektorer bör regelbundet kommunicera resultaten till personalen, följa upp implementerade åtgärder och vara beredda att justera strategier vid behov. En kontinuerlig dialog och feedbackprocess är nyckeln till att skapa en dynamisk och välmående arbetsmiljö på skolan.

Läs också...

Anställ nya lärare

Fem viktiga frågor att ställa under anställningsintervjuer

för lärare.

Nr 1. Hur skulle du beskriva din undervisningsstil?

Enkla Excel-tips för effektivare planering

Organisera allt från personalens arbetstider till evenemang och möten.

OM() Används för att utföra en logisk test. Om villkoret är sant returneras ett värde, och om det är falskt returneras ett annat.

Maximera lärandet

Praktiska tips för skolledare att förbereda för seminarier och online-kurser.

Tekniska Förberedelser: I en online-miljö är tekniska förberedelser nyckeln till en smidig upplevelse. 

Smaklig måltid – eller?

Begreppet ”skolmat” känns som mycket annat i dagens samhälle vara utsatt för politisering.

Skolledare.se tog en pratstund med Livsmedelsverket och Svenskt Kött för att höra vad dom har att säga om just skolmaten.

bottom of page