top of page

När en skola blir IVO-anmäld

Att ställas inför en IVO-anmälan (Inspektionen för vård och omsorg) är en allvarlig situation för vilken skolledning som helst. En sådan anmälan innebär att skolan blir föremål för noggrann granskning av myndigheten, och detta medför potentiella juridiska risker för rektorn. Det är viktigt att förstå rektorns ansvar och de konsekvenser som kan uppstå vid en IVO-anmälan.

När en skola blir IVO-anmäld

Rektorns ansvar sträcker sig bortom det administrativa och inkluderar att skapa en säker och främjande lärmiljö för eleverna. Detta innebär att rektorn måste vara uppmärksam på och hantera en mängd olika risker, såsom trakasserier, mobbning, eller bristande hantering av elever med särskilda behov. Exempelvis kan rektorn vara ansvarig för att säkerställa att lärare och personal har adekvat utbildning för att hantera olika situationer och konflikter.


Juridiska risker:

De juridiska riskerna kan vara omfattande och inkluderar sanktioner från IVO samt rättsliga följder. Om skolan brister i sitt ansvar gentemot eleverna, kan rektorn ställas inför personligt ansvar. Det är avgörande att rektorn har en djupgående förståelse för de juridiska aspekterna och följer lagstiftningen, såsom skollagen och arbetsmiljölagen. Exempelvis kan en skola som inte agerar mot mobbning eller trakasserier riskera allvarliga juridiska konsekvenser.


Exempel på risker:

  • Otydliga rutiner och rapportering: Om skolan saknar klara rutiner för att rapportera och följa upp incidenter, kan detta leda till försummelser och risker för elevernas välbefinnande.

  • Bristande personalutbildning: Om personalen inte är korrekt utbildad för att hantera specifika situationer, såsom hantering av elever med särskilda behov eller konflikthantering, kan det leda till potentiella risker och juridiska komplikationer.

Undvika försämring:

För att undvika att situationen försämras är det nödvändigt att rektorn agerar proaktivt. Det kan inkludera:

  • Snabb och transparent kommunikation: Öppen kommunikation med både personal och föräldrar kan bidra till att bygga förtroende och undvika rykten eller missförstånd.

  • Intern utredning och åtgärder: Genom att omedelbart genomföra interna utredningar och vidta åtgärder kan skolan visa att den tar anmälan på allvar och är redo att åtgärda eventuella brister.

  • Uppfylla krav och standarder: Genom att aktivt arbeta för att uppfylla IVO:s krav och standarder kan skolan undvika sanktioner och ytterligare komplikationer.

Exempel på att undvika försämring:

  • Implementering av antibullying-program: Genom att införa och aktivt genomföra antibullying-program kan skolan skapa en miljö som aktivt motverkar trakasserier och mobbning.

  • Regelbunden utbildning för personal: Genom att erbjuda regelbunden utbildning för personalen kan skolan säkerställa att alla är väl förberedda för att hantera olika situationer och utmaningar.


Genom att fördjupa förståelsen för dessa aspekter kan rektorn stärka skolans förmåga att hantera en IVO-anmälan och säkerställa en trygg och utvecklande lärmiljö för alla elever.

Läs också...

Anställ nya lärare

Fem viktiga frågor att ställa under anställningsintervjuer

för lärare.

Nr 1. Hur skulle du beskriva din undervisningsstil?

Enkla Excel-tips för effektivare planering

Organisera allt från personalens arbetstider till evenemang och möten.

OM() Används för att utföra en logisk test. Om villkoret är sant returneras ett värde, och om det är falskt returneras ett annat.

Maximera lärandet

Praktiska tips för skolledare att förbereda för seminarier och online-kurser.

Tekniska Förberedelser: I en online-miljö är tekniska förberedelser nyckeln till en smidig upplevelse. 

Smaklig måltid – eller?

Begreppet ”skolmat” känns som mycket annat i dagens samhälle vara utsatt för politisering.

Skolledare.se tog en pratstund med Livsmedelsverket och Svenskt Kött för att höra vad dom har att säga om just skolmaten.

bottom of page