top of page

Mötesmall för effektiva föräldramöten

Föräldramöten spelar en avgörande roll i skolans samverkan med föräldrar och vårdnadshavare. I enlighet med den svenska skollagen är det viktigt att dessa möten är välstrukturerade, informella och ger föräldrar möjlighet att uttrycka sina åsikter och delta i beslutsprocessen. Skolledare.se har utvecklat en anpassad mötesmall som inte bara främjar öppen dialog och delaktighet, utan även följer de riktlinjer som fastställts i skollagen.

Mötesmall för effektiva föräldramöten

Föräldramöten är en hörnsten i en välfungerande skolverksamhet. De ger inte bara en plattform för föräldrar att få insikt i skolans verksamhet, utan möjliggör även en meningsfull samverkan mellan skolans personal och vårdnadshavare. 

Mötesmallen, som är utformad för att följa bästa praxis och legala riktlinjer, är en vägledning för att säkerställa att varje föräldramöte är en meningsfull och konstruktiv upplevelse. Den inkluderar en noggrann agendapunktlista som täcker allt från välkomnande och öppning till diskussion av aktuella frågor och planerade aktiviteter. Genom mötesmallen strävar ni efter att skapa en balans mellan informell dialog och nödvändig struktur.

En av de grundläggande principerna i mötesmallen är att främja öppenhet och inkludering. Föräldrar och vårdnadshavare uppmuntras att aktivt delta i diskussioner och ställa frågor om skolans verksamhet och inlärningsmiljö. Dessutom betonas skolans skyldighet att ta hänsyn till föräldrarnas åsikter och synpunkter i beslutsfattandet, i enlighet med den svenska skollagens krav på samverkan och medverkan.

Mötesmall för Föräldramöte 

Datum: [Datum för mötet] 

Tid: [Tid för mötet] 

Plats: [Mötesplats eller rum]


Agenda:


Välkomnande och öppning

Rektorns välkomsthälsning
Presentation av mötesdeltagare och eventuella gästerGenomgång av föregående mötesprotokoll

Sammanfattning av beslut och åtgärder från föregående möteInformation om skolans verksamhet och lärande

Presentation av skolans mål och fokusområden
Aktuell status gällande undervisning och elevernas inlärning
Skolans arbete med trygghet och studiemiljö enligt skollagenMedverkan och inflytande enligt skollagen

Information om föräldrarnas möjlighet till inflytande och medverkan
Skolans samverkan med föräldrar enligt skollagen
Föräldrarnas rätt att uttrycka åsikter och synpunkterAktuella frågor och diskussioner

Öppen diskussion om frågor och ämnen som föräldrar vill ta upp
Möjlighet att ställa frågor till rektor, lärare eller övrig personalPlanerade aktiviteter och kommande händelser

Presentation av kommande evenemang, utbildningar och projekt
Föräldrar uppmanas att delta och bidra vid olika aktiviteterÖvriga ärenden och avslutning

Övriga ärenden som behöver tas upp
Sammanfattning av diskussioner och beslut
Tack för deltagandet och avslutning av mötetNoteringar:

  • Föräldrar som önskar ta upp specifika ärenden ombeds meddela detta på förhand.

  • Mötesprotokollet kommer att sammanställas och distribueras till alla föräldrar efter mötet.

Läs också...

Anställ nya lärare

Fem viktiga frågor att ställa under anställningsintervjuer

för lärare.

Nr 1. Hur skulle du beskriva din undervisningsstil?

Enkla Excel-tips för effektivare planering

Organisera allt från personalens arbetstider till evenemang och möten.

OM() Används för att utföra en logisk test. Om villkoret är sant returneras ett värde, och om det är falskt returneras ett annat.

Maximera lärandet

Praktiska tips för skolledare att förbereda för seminarier och online-kurser.

Tekniska Förberedelser: I en online-miljö är tekniska förberedelser nyckeln till en smidig upplevelse. 

Smaklig måltid – eller?

Begreppet ”skolmat” känns som mycket annat i dagens samhälle vara utsatt för politisering.

Skolledare.se tog en pratstund med Livsmedelsverket och Svenskt Kött för att höra vad dom har att säga om just skolmaten.

bottom of page