top of page

Hur du utvecklar en vision för din skola

Som rektor har du en viktig roll i att leda och utveckla din skola. En viktig del av detta arbete är att utveckla en vision för skolan som kan vägleda skolans uppdrag och mål. En vision är en inspirerande och framåtriktad beskrivning av vad skolan strävar efter att uppnå. Att utveckla en vision för skolan är en process som kräver engagemang och delaktighet från lärare, elever, föräldrar och andra intressenter.

Hur du utvecklar en vision för din skola

Men att ha en vision är inte tillräckligt. Det är också viktigt att säkerställa att visionen präglar skolans arbete och att alla som arbetar i skolan förstår och strävar efter att uppnå visionen. I denna guide kommer vi att gå igenom stegen för att utveckla en vision för din skola och tips för att säkerställa att visionen präglar skolans arbete. 


STEG 1 - SAMLA IN DATA 

Innan man kan skapa en vision måste man förstå vad som fungerar bra och mindre bra i skolan. Samla in data från lärare, elever, föräldrar och andra intressenter om vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras. Frågor kan handla om utbildningsresultat, lärar- och elevtrivsel, elevprestationer och andra relevanta ämnen.

STEG 2 - IDENTIFIERA SKOLANS VÄRDERINGAR 

Skolans värderingar är grundläggande principer som ska genomsyra skolans arbete och hur skolan förväntar sig att elever, lärare och personal ska agera. Identifiera skolans värderingar genom att titta på skolans nuvarande policyer, diskutera med lärare och personal och tänka på vad som är viktigt för skolans uppdrag och mål. 


STEG 3 - UTVECKLA EN VISION 

Använd de insamlade datan och skolans värderingar för att utveckla en vision för skolan. Visionen bör vara inspirerande, framåtriktad och reflektera skolans uppdrag och mål. Visionen bör också vara tydlig och lätt att förstå så att alla som arbetar i skolan kan förstå och sträva efter att uppnå den. 


STEG 4 - FORMULERA STRATEGIER 

Strategier är de steg som behöver tas för att nå skolans vision. Formulera strategier som är realistiska, mätbara och tidsbundna. Strategierna bör också kopplas till skolans budget och personalresurser. 


STEG 5 - IMPLEMENTERA VISIONEN 

När visionen och strategierna har formulerats bör de implementeras. Detta kan innebära att göra förändringar i skolans organisation, anställa ny personal eller omorganisera befintlig personal för att bättre uppfylla visionen. 


STEG 6 - UTVÄRDERA OCH JUSTERA VISIONEN 

Efter en viss tid bör skolan utvärdera om visionen uppnås och om strategierna fungerar som planerat. Om inte, bör skolan justera sin vision eller strategier för att bättre uppnå sina mål. 


Tips för att kontrollera att visionen präglar skolans arbete: 

Kommunicera visionen regelbundet till lärare, elever, föräldrar och andra intressenter. Använd visionen som grund för att fatta beslut och prioriteringar i skolan. Uppmuntra lärare och personal att integrera visionen i sin dagliga verksamhet. Utvärdera regelbundet hur visionen präglar skolans arbete och gör justeringar när det behövs. Genom att följa dessa steg och tips kan en rektor utveckla en vision för sin skola och kontrollera att vision

Läs också...

Anställ nya lärare

Fem viktiga frågor att ställa under anställningsintervjuer

för lärare.

Nr 1. Hur skulle du beskriva din undervisningsstil?

Enkla Excel-tips för effektivare planering

Organisera allt från personalens arbetstider till evenemang och möten.

OM() Används för att utföra en logisk test. Om villkoret är sant returneras ett värde, och om det är falskt returneras ett annat.

Maximera lärandet

Praktiska tips för skolledare att förbereda för seminarier och online-kurser.

Tekniska Förberedelser: I en online-miljö är tekniska förberedelser nyckeln till en smidig upplevelse. 

Smaklig måltid – eller?

Begreppet ”skolmat” känns som mycket annat i dagens samhälle vara utsatt för politisering.

Skolledare.se tog en pratstund med Livsmedelsverket och Svenskt Kött för att höra vad dom har att säga om just skolmaten.

bottom of page