top of page

Så kan du använda APERS.

APERS (Arbetsplatsens psykologiska resurser) är ett skattningsinstrument som används för att bedöma arbetsplatsens psykologiska resurser och riskfaktorer. Som rektor kan du använda APERS för att identifiera faktorer som kan påverka arbetsmiljön och därmed öka medarbetarnas trivsel och prestation.

Så kan du använda APERS.

SKAPA EN PLAN 

Innan du börjar använda APERS, bör du skapa en plan för hur du vill använda verktyget. Vilka områden vill du fokusera på? Vilka avdelningar eller team ska undersökas? Hur ska du samla in och analysera data? Skapa en tydlig plan för att du ska få ut det mesta av APERS.

SAMLA IN DATA 

När du har skapat en plan kan du börja samla in data med hjälp av APERS. APERS består av en enkät med frågor om arbetsplatsens psykologiska resurser och riskfaktorer. Enkäten kan fyllas i av medarbetare och ger en översiktlig bild av arbetsmiljön. Det finns även en version av enkäten för ledare, där frågorna är mer inriktade på ledarskap och arbetsorganisering. Du kan välja att skicka ut enkäten digitalt eller på papper. 


ANALYSERA DATA 

När du har samlat in data från enkäten, är det dags att analysera resultaten. APERS ger en översikt av arbetsplatsens psykologiska resurser och riskfaktorer, vilket gör det lättare att se vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras. Du kan använda APERS för att skapa en rapport som visar de områden där arbetsplatsen behöver förbättras. 


UTVECKLA EN HANDLINGSPLAN 

När du har analyserat resultaten, är det viktigt att utveckla en handlingsplan för att förbättra arbetsplatsen. Handlingsplanen bör innehålla konkreta åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och främja medarbetarnas välbefinnande. Se till att inkludera medarbetare i utvecklingen av handlingsplanen, så att de känner sig delaktiga i förbättringsprocessen. Implementera åtgärder och följ upp När handlingsplanen är utvecklad är det dags att implementera åtgärderna och följa upp resultatet. Se till att regelbundet utvärdera arbetsplatsens psykologiska resurser och riskfaktorer för att säkerställa att förbättringarna fortsätter att hålla i sig.

Skogen i Skolan

Skogen är en mångsidig och förnybar resurs som bidrar och kan bidra ytterligare till en hållbar utveckling – socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Skogen i Skolans uppdrag är att sprida kunskap om skogen och dess många värden. 

Kvalitetssäkring av skolarbetet

Kommunaliseringen har påtagligt ökat pressen på lärare. Fokus borde ligga på lärandet, men tyvärr tar lärarnas administrativa uppgifter för mycket tid. Med hjälp av en ny metod är tanken att förskolor och skolor lättare ska kunna kvalitetssäkra sin verksamhet.

bottom of page