top of page

Håll en aktiv dialog

Att ha en aktiv dialog med skolans huvudman är en viktig del av en rektors roll. Genom att etablera en öppen och ärlig dialog kan man tillsammans arbeta mot att uppnå gemensamma mål och förbättra elevernas utbildning. För att lyckas med detta är det viktigt att förbereda sig ordentligt och följa ett strukturerat tillvägagångssätt. Nedan följer en guide som kan hjälpa en rektor att ha en effektiv dialog med skolans huvudman.

Håll en aktiv dialog

STEG 1 - IDENTIFIERA MÅLET MED DIALOGEN 

Innan du inleder dialogen är det viktigt att du vet vad du vill uppnå. Vilket är ditt mål? Vill du förbättra resurserna för eleverna? Vill du ha stöd för att implementera nya program eller strategier? Vill du diskutera budgetfrågor? När du vet vad du vill uppnå kan du bättre förbereda dig för dialogen och föra en fokuserad och effektiv diskussion. 


STEG 2 - SAMLA IN FAKTA OCH FÖRBERED DIG 

Innan du träffar skolans huvudman bör du samla in all relevant information. Se till att du har tillgång till skolans senaste budget, utbildningsplaner och rapporter. Förbered dig genom att tänka på de frågor som huvudmannen kan tänkas ställa och tänk ut lämpliga svar.

STEG 3 - TA INITIATIV TILL DIALOGEN 

Ta kontakt med huvudmannen och be om ett möte. Förklara ditt syfte och vad du vill diskutera. Boka in en tid som fungerar för båda parter. 


STEG 4 - INLED DIALOGEN PÅ ETT PROFESSIONELLT SÄTT 

När mötet börjar, inled dialogen på ett professionellt sätt. Hälsa välkommen, förklara syftet med mötet och öppna upp för dialog. Försök att skapa en öppen och ärlig dialog där både du och huvudmannen kan uttrycka era åsikter och synpunkter. 


STEG 5 - FÖRKLARA DINA SYNPUNKTER OCH BEHOV 

Förklara dina synpunkter och behov på ett tydligt och koncist sätt. Använd data och fakta för att underbygga dina argument och ge exempel på hur det kan påverka skolan och eleverna om dina behov inte tillgodoses. 


STEG 6 - LYSSNA PÅ HUVUDMANNENS SYNPUNKTER 

Lyssna på huvudmannens synpunkter och frågor. Försök att förstå deras synpunkter och orsaker till deras åsikter. Be om förklaringar och förtydliganden vid behov. 


STEG 7 - FÖRSÖK ATT HITTA GEMENSAMMA LÖSNINGAR 

Försök att hitta gemensamma lösningar som tillgodoser både dina och huvudmannens behov. Ta hänsyn till de begränsningar som finns och försök att hitta lösningar som är realistiska och genomförbara. 


STEG 8 - FÖLJ UPP EFTER MÖTET 

Efter mötet, följ upp med huvudmannen och bekräfta vad som diskuterades och vilka beslut som fattades. Om det finns några åtgärder som behöver vidtas, se till att dessa blir dokumenterade och följ upp med ansvariga personer. Genom att följa dessa steg kan du öka chanserna för en framgångsrik dialog med skolans huvudman.

Skogen i Skolan

Skogen är en mångsidig och förnybar resurs som bidrar och kan bidra ytterligare till en hållbar utveckling – socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Skogen i Skolans uppdrag är att sprida kunskap om skogen och dess många värden. 

Kvalitetssäkring av skolarbetet

Kommunaliseringen har påtagligt ökat pressen på lärare. Fokus borde ligga på lärandet, men tyvärr tar lärarnas administrativa uppgifter för mycket tid. Med hjälp av en ny metod är tanken att förskolor och skolor lättare ska kunna kvalitetssäkra sin verksamhet.

bottom of page