top of page
Personalen hos Spilloteket
Hållbar utveckling i skolan

Spilloteket är ett kreativt utbildningscenter som utgår från de Globala målen med syftet att göra barn och unga delaktiga i klimat- och hållbarhetsfrågor. Spilloteket har sin bas i Jämtland och drivs av tre lärare som sedan 2015 arbetat heltid med att bygga läromedel, utbildningsmaterial för skola och civilsamhälle samt arbeta med kompetenshöjning för lärare. Spilloteket är en icke vinstdrivande ideell förening. som samverkar med aktörer som Svenska FN-förbundet, UNDP, Håll Sverige rent!, Mittuniversitetet, med flera.

Våra skolmaterial

Spillosoferna är ett webbaserat läromedel för åk F-6 som ger verktyg att arbeta kollegialt och ämnesövergripande med Lärande för hållbar utveckling med utgångspunkt i de 17 Globala målen, Agenda 2030.

 

Spillosoferna är skapat av lärare - för lärare och innefattar fortbildning samt en gedigen löpande handledning. Eleverna bjuds in att bli spillosofer, en slags moderna tänkare som utforskar nuet och som tillsammans blir kompetenta och handlingskraftiga aktörer för en mer hållbar värld.

 

Läromedlet är uppbyggt kring 10 utmaningar som elever och lärare tillsammans får ta sig an och utforska. Alla utmaningar utgår från barnens värld och tar avstamp i de Globala målen. 

Spillosoferna.png

Spillosoferna har som syfte att utveckla lärares undervisning och profession. Undervisning kring komplexa frågor, förutsätter att vi vågar undervisa utan att stå med alla svar och att vi vågar lära tillsammans med elever och kollegor.

 

Spillosoferna inleds därför med en Lärarintroduktion, en undervisningsnära fortbildning, som ger lärare det stöd som behövs i klassrummet för att arbeta ämnesövergripande och utforskande tillsammans med eleverna.

"Jag älskar hela ert upplägg och hela konceptet bakom ert läromedel.Tack ännu en gång för att ni valt att utveckla något så annorlunda och som lyfter viktiga frågor samt verkligen aktiverar våra elever i deras beteende och tänkande."

/Lärare Uddaredskolan, Lerums kommun

“Så bra och tydlig handledning, här finns ju allt planerat och lätt att ändra och anpassa och göra som man vill. Stor frihet.”

/Lärare Racklöfska skolan, Åre kommun

Spill ingen tid är ett nytt material för högstadiet; fyra temadagar om klimat och konsumtion. De fyra teman som behandlas är kläder, prylar, mat och identitet.

 

Syftet med temadagarna är att försöka minska oro och passivitet bland unga och öka deras handlingsutrymme. Därför bygger varje enskild temadag på olika typer av aktivt görande och hög delaktighet från målgruppen. 

 

Tanken med temadagarna är att eleverna får vara i ett innehåll under en hel dag och på så sätt få olika perspektiv kring de olika teman som materialet består av, för att kunna skapa en större helhetsbild och förståelse för komplexiteten i frågorna. Görandet i form av både kreativa övningar i varje pass, samt ett helt block av “prova-på” är centralt under dagen, både utifrån kreativitetens betydelse för lärandet samt klimatspykologins perspektiv kring hur vi tar oss från oro till handling.

Spill ingen Tid
bottom of page