top of page

Samtal med Skolinspektionen

Att navigera genom en inspektion från Skolinspektionen kräver förberedelse och samarbete. En förberedd rektor är en som förstår Skolinspektionens uppdrag och kan samverka smidigt med inspektörer. Genom att vara väl informerad om processen och involvera relevant personal i åtgärder kan skolor effektivt utnyttja inspektionens resultat för att höja sin kvalitet. Skolledare.se tog ett samtal med Maria Sundkvist, Chef med särskilda uppgifter hos Skolinspektionen.

Hur kan rektorer förbereda sig inför en inspektion från Skolinspektionen för att säkerställa en smidig process? 
–Inspektion kan vara kvalitetsgranskning eller tillsyn. En granskning handlar om att myndigheten bedömer kvalitet inom ett eller flera områden. Tillsyn handlar om regelefterlevnad i relation till de författningar (skollagen med mera) som reglerar verksamheten i skolan. En förberedd rektor är en rektor som har kunskap om Skolinspektionens uppdrag och som har förmåga att samverka med de utredare som genomför inspektionen.

Skolinspektionen har rätt att ta del av allt skriftligt underlag som finns inom verksamheten samt att intervjua all personal. Elever kan tacka nej till att bli intervjuade, men inte till att bli observerade. Minderåriga elevers vårdnadshavare ska alltid informeras inför en inspektion där intervjuer av elever ingår. Skolinspektionen kan göra oanmälda besök på skolor. Vid sådana tillfällen informeras huvudmannen samma morgon som inspektionen är planerad att ske.


Hur kan rektorer använda resultaten från en inspektion för att förbättra sin skolas kvalitet och prestation? 
–En inspektion leder alltid till ett beslut. Läs det! Låt personalen läsa och tolka det. Är det fråga om ett tillsynsbeslut med konstaterade brister framgår också vilka åtgärder som ska vidtas och när de ska vara klara. Bjud in relevant personal i planering och genomförande av åtgärderna och konstruera dem på ett sätt som passar din skola. Tacka också ja till erbjudandet om att få muntlig återkoppling av inspektionen.


Finns det några vanliga missuppfattningar när det gäller Skolinspektionens roll och arbete? 
–Svårt för oss att veta, men det som når oss från allmänheten i form av telefonsamtal och mejl är att det råder en uppfattning om att det går att anmäla en skola till oss. Det stämmer inte. Lika lite som att vi är någons part när vi genomför inspektion. Däremot går det att lämna signal eller uppgift som vi också kallar det för, på Skolinspektionens hemsida. Uppgifterna används i vårt val av vilka skolor och huvudmän som behöver tillsyn. En annan missuppfattning är att vi ger stöd till skolor och huvudmän. Det gör vi inte utan vår uppgift är att granska verksamheterna. Väl beslutet är fattat ger vi råd och vägledning hur det ska tolkas.


Hur säkerställer ni objektivitet och transparens? 
–Vi följer givetvis alla de regler som gäller för en svensk förvaltningsmyndighet. Utredarna som anställs genomgår en rekryteringsprocess som ska garantera att vi rekryterar personer som förstår och kan arbeta som statstjänstemän med allt vad det innebär. Väl anställd får utredaren genomgå ett inspektörsprogram.


Hur beaktar Skolinspektionen socioekonomiska faktorer? 
–Vår inspektion bygger på en så kallad risk- och väsentlighetsanalys, där socioekonomiska faktorer är en aspekt. Men socioekonomiska faktorer kan inte bortförklara om en skola har tillsynsbrister. Däremot kan det vara en förklaring till om kunskapsresultaten är låga.


Med ökande fokus på elevens välbefinnande och psykiska hälsa, hur arbetar Skolinspektionen med dessa faktorer? 
–Vi har alltid arbetat för att elever ska vistas i en trygg miljö. En återkommande sak som vi inspekterar är exempelvis att elevhälsan har alla kompetenser och att dess arbete är förebyggande och hälsofrämjande.


Hur ser Skolinspektionen på kontakten mellan skola och vårdnadshavare? 
––Vi betonar alltid vikten av samverkan mellan hem och skola. Med det menas ett gott samarbete. Som vårdnadshavare överlämnar du tillsynsansvaret till skolan när du lämnar barnet. Du måste veta att barnet är i en trygg miljö. Samtidigt måste du som vårdnadshavare förstå att det är rektor som leder och fördelar arbetet på skolan. Vi på Skolinspektionen arbetar för att barn och elever ska få den utbildning de har rätt till i en trygg miljö.


Hur ser du att Skolinspektionens roll kan utvecklas och förbättras? 
–Att vi i än högre grad än idag bidrar till att höja kapacitet och kompetens bland alla huvudmän som har ansvaret för att genomföra utbildning.


Kan du dela med dig av någon eller några framgångshistorier? 
–Det är alltid svårt att lyfta ett enskilt ärende. Men jag kan säga som så: Nästan varje dag känner jag att jag fått vara med och bidra till att göra skolorna bättre. Jag har arbetat med utbildning under hela mitt yrkesliv och det vi gör på Skolinspektionen känns både meningsfullt och nödvändigt.


Med rätt förberedelser och engagemang kan rektorer inte bara navigera smidigt genom Skolinspektionens process, utan också använda inspektionsresultaten som ett verktyg för att driva kontinuerliga förbättringar och höja kvaliteten på sin skola. Genom att samarbeta med Skolinspektionen och andra relevanta parter kan rektorer förvandla inspektioner till möjligheter att skapa en ännu bättre utbildningsmiljö för eleverna.

  Läs också:  
bottom of page