top of page
mammal-3128351_1920.jpg
Säkerheten först!

Att brand och utrymningsövningar med tillhörande rutiner fungerar och utövas, är givna inslag i skolans vardag i början av varje läsår. Men hur är det med den enskilda skolans förutsättningar gällande riskhantering kring väpnat våld? Hur kan skolledare sätta säkerheten först?

Många skolor som utbildar skolpersonal kring säkerhetsfrågor använder stödmaterialet ”Väpnat våld i skolan”. Stödmaterialet togs fram av Skolverket 2014 som ett led i att stödja den lokala skolans egna förutsättningar för hur man sätter sig i säkerhet i skolsalar och för att genomföra såväl utrymning som inrymning. Motsatsen till utrymning är inrymning och innebär att elever och skolpersonal stannar kvar inomhus och gömmer sig i klassrum eller andra lämpliga utrymmen. Man låser, släcker ljuset, är tyst och håller sig borta från fönster och dörrar. Med stödmaterialet som referens kan frågan om väpnat våld tas upp i samband med andra säkerhetsfrågor som bör behandlas i skolan, såsom exempelvis brand. För personalen handlar det om att snabbt kunna sätta barn och elever i säkerhet när en hotfull situation uppstår och för att själva känna sig trygg i sitt eget agerande. Aktiv riskbedömning är ett av flera moment i en så kallad inrymningsplan. Att vara riskmedveten, har visat sig, förkorta reaktionstiden, minska risken för felbedömningar och öka chanserna till insikter om olika handlingsalternativ. För att kunna agera i ett akut skede behöver all skolpersonal, inte bara skolledning och lärare, vara förberedda att handla med målet att skydda och rädda liv. Inrymningsövningar har blivit en specifik metod för skolor som då använder sina unika lokaler som utgångspunkt. Övningarna kan delas upp i en teoretisk del och i en praktisk del.

Iväg till skolan

Hjälpmedel

Via Krisapp REDO har Sören och Fredrik Perssons företag Performance Media Solution tagit fram ett enkelt kommunikationsverktyg för det akuta läget av kris. Det hela började redan år 2011 i samarbete med Tyresö kommun och Fredriks dåvarande arbetsgivare. Flera kommuner i Stockholmsområdet såsom Haninge, Järfälla, Tyresö har använt och responderat i utvecklingen av appen.

-Idag är det större krav på inrymning och då ska appen vara anpassad till skolan. Fler enskilda skolor frågar idag efter inrymningsfunktionen, säger Sören. Fördelen är att vi kan bygga in funktioner och förändra i appen på bara några veckor, beroende på skolans behov. Appen ska vara enkel och innehålla larm, inrymningsövningar och checklistor. Krisapp REDO konfigureras med andra ord efter önskemål. Den inbyggda chatt- och smsfunktionen är kopplad till en särskild kontaktlista. I listan finns uppdaterade kontaktuppgifter till samtliga i krisledningsorganisationen, och till viktiga funktioner som räddningstjänst och polis. Information och beslut sprids enkelt via sms och mail till alla berörda parter. Verktyget innehåller också möjlighet att integrera checklistor och rutiner som stöd i krisarbetet.

För att appen ska fungera på telefoner och paddor behövs underhåll och uppdaterade telefonnummer. Om skolans personal inte har telefoner till hands som är kopplade till detta system så har COBS AB ett komplement i form av trådlös kommunikation. COBS AB har med sina 40 års erfarenhet specialiserat sig på larm och kommunikationslösningar. Deras erfarenhet av skolsäkerhet är att de flesta skolor idag saknar en riktigt effektiv lösning så att elever, personal och besökare snabbt kan evakuera alternativt sätta sig i säkerhet, vid en akut krissituation.

Ett alternativ för säker kriskommunikation är högtalarsystem, vilket är tillförlitligt och ett bra första steg. COBS högtalarsystem har en dubbelriktad funktion vilket betyder att talmeddelanden kan gå ut från skolans expedition till klassrummen men även tvärt om, dvs från ett klassrum till expedition. Alla högtalare, oavsett om de har är inbyggd mikrofon, eller inte kan spela upp förinspelade meddelanden. Detta för att påkalla uppmärksamhet både vid utrymning, inrymning eller vid utestängning vid våld. Det enda ansvarig personal behöver göra är att välja vilket meddelande som ska gå ut. Poliser, säkerhetsexperter, räddningspersonal, säkerhetskonsulter och andra personer med erfarenhet av kris menar att högtalande kommunikation är det i särklass mest säkra och effektiva sättet att kommunicera på i en krissituation. I en situation med hot om, alternativt pågående dödligt våld, innebär en högtalarlösning att elever, personal och besökare snabbt, effektivt och tydligt nås av kritisk information. Enbart genom att lyssna får samtliga reda på vad som pågår och hur de ska agera. Fokus behöver med andra ord endast läggas på att aktivera det förinspelade meddelandet som går ut. Mervärdet med högtalarsystem är att det går att använda i ett fördefinierat arbetsflöde med tvåvägskommunikation vilket minimerar risk för otydlighet och osäkerhet. Lärare i klassrum kan tydligt och enkelt kommunicera med expeditionen och andra vid akuta händelser, både i kris och i vardagen.

COBS AB’s rekommendation är att öva krisberedskap minst en gång i kvartalet. Att träna på att rädda liv minskar risken att bli paralyserad i en krissituation. Det handlar om att i förväg veta om vilka rutiner som gäller kring förvarning, kunna skydda eller gömma elever och invänta polis. Gunnar Ekedahl på COBS AB beskriver att han ser olika sätt att hantera problemet med just inrymning. Han ser risker då skolledare och andra beslutsfattare tvekar i sina vägval när de ska ta beslut om strategier eller inköp av apparaturer för att klara en kris. Istället poängterar Gunnar att samarbete är vägen mot en trygg och säker skola.

-Om ledningen och leverantörer av säkerhetsutrustning tänker i heltäckande banor kommer skolan längre. När samarbete uppstår behöver beslutsfattaren inte vara rädd för att ha tagit ett felaktigt beslut. Då blir det ingen som anklagar någon för att ha gjort fel i dessa svåra och något tabubelagda område. I slutänden vill vi ju alla ha en klapp på axeln och få höra att vi gjort ett bra jobb i säkerhetsfrågorna.

Att vara mentalt förberedd på det värsta, i ett samarbete kombinera olika säkerhetslösningar och att öva med personal och elever är den framtida vägen för en trygg och säker skola.

Text: Myrthel Hermansson

cyber-security-2765707_1920.jpg
stereo~~POS=TRUNC högtalare~~POS=HEADCOM
Gunnar Ekedahl .png

Gunnar Ekedahl på COBS AB

bottom of page