top of page
Pep-rapporten 2023
Får alla barn sin rätt till bästa möjliga hälsa tillgodosedd?

I april 2023 publicerade den icke vinstdrivande organisation Generation Pep en av Sveriges mest heltäckande undersökningar av barns och ungas hälsa: Pep-rapporten. Årets siffror visar att utveckling står still, och att endast 3 procent av Sveriges barn och unga lever hälsosamt.

Sedan år 2020 är Barnkonventionen svensk lag och artikel 24 i konventionen tydliggör att alla barn har rätt till bästa möjliga hälsa. Trots detta visar Pep-rapporten 2023 att barn och ungdomar i Sverige fortsatt rör sig för lite och äter för lite av det kroppen mår bra av för att deras hälsa ska ses som bästa möjliga. Sedan den första publikationen av Pep-rapporten år 2019 syns ingen utveckling, varken positiv eller negativ, för andelen barn som når rekommendationen för fysisk aktivitet eller för andelen som når kostråden.

 

– Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till bästa möjliga hälsa. Så ser det inte ut i Sverige i dag. Vi har ett folkhälsopolitiskt mål om att sluta hälsoklyftan inom en generation, men det händer för lite och det går för långsamt, berättar Carolina Klüft, verksamhetschef på Generation Pep.

 

Årets Pep-rapport visar bland annat att endast två av tio barn och ungdomar rör sig enligt rekommendationen och att endast en bråkdel äter frukt och grönsaker enligt kostråden. Totalt sett är det endast 3 procent av Sveriges barn och ungdomar som lever enligt myndigheternas rekommendationer. Kön, ålder och socioekonomi är faktorer som spelar stor roll för barnens möjlighet att leva hälsosamt – något som varit en tydlig trend sedan 2019.

 

– Om vi ska kunna ge våra barn och unga de bästa möjligheterna för att leva ett aktivt och hälsosamt måste hela samhället engagera sig. Alla kan nämligen göra något för att förverkliga den rätt till bästa möjliga hälsa som Sveriges barn har, avslutar Carolina.

bottom of page