top of page

SKOLLEDARE.SE

Elevhälsa

Elevhälsa

Elevhälsa är ett viktigt område på skolor som handlar om att främja elevernas hälsa och välbefinnande. Det innebär att skolan ska arbeta förebyggande, tidigt identifiera och åtgärda problem som kan påverka elevernas hälsa och skolprestationer. Elevhälsa innefattar en rad olika områden som skolsköterska, skolkurator, fysisk hälsa, psykisk hälsa, relationer och samarbete mellan skolan och vårdnadshavare. I denna utbildning kommer vi att titta närmare på några specifika områden som är viktiga för rektorer att känna till.

Elevhälsa är en viktig del av skolans arbete för att stötta elevernas hälsa och välbefinnande. Skolsköterskor och skolkuratorer kan spela en viktig roll i att identifiera och stödja elever med olika hälsoproblem och psykosociala problem. Skolan bör också arbeta med att främja fysisk aktivitet bland eleverna, använda skattningsinstrumentet APERS för att identifiera elever som behöver stöd, och stödja barn med skilda föräldrar. Genom att arbeta med elevhälsa kan skolan skapa en miljö där eleverna känner sig trygga och stöttade i sin skolgång.

LEKTION 1

Skolsköterskor och skolkuratorer

Skolsköterskor och skolkuratorer är två viktiga yrkesgrupper inom elevhälsan på skolan. Skolsköterskan har en bred kunskap om hälsofrågor och har en viktig roll i att främja elevernas hälsa och välbefinnande. De arbetar med hälsofrämjande insatser, sjukvård och sjukdomsförebyggande arbete. Skolsköterskan kan också ge rådgivning och stöd kring frågor som rör exempelvis sömn, kost och sexuell hälsa.
Skolkuratorn arbetar med att främja elevernas sociala och emotionella hälsa. De kan ge rådgivning och stöd kring exempelvis konflikter, mobbning, skolfrånvaro och psykisk ohälsa. Skolkuratorn kan också hjälpa till att skapa trygga och inkluderande miljöer på skolan.

Övningsfrågor

Vilken roll har skolsköterskan inom elevhälsan på skolan?

(Skolsköterskan arbetar med hälsofrämjande insatser, sjukvård och sjukdomsförebyggande arbete och ger rådgivning och stöd kring hälsorelaterade frågor.)

Vad är skolkuratorns huvudsakliga uppgift?

(Skolkuratorn arbetar med att främja elevernas sociala och emotionella hälsa och kan ge stöd kring exempelvis konflikter, mobbning, skolfrånvaro och psykisk ohälsa.)

LEKTION 2

Hedersrelaterat våld
Övningsfrågor

Hedersrelaterat våld är ett allvarligt problem som kan påverka elevers hälsa och skolprestationer. Hedersrelaterat våld kan innebära tvångsgifte, social isolering, hot och våld. Elever som utsätts för hedersrelaterat våld kan ha svårt att fokusera på skolarbetet och kan även vara rädda för att gå till skolan. Skolan har en viktig roll i att upptäcka och hantera hedersrelaterat våld. Det är viktigt att skolan har en strategi för att hantera dessa frågor och att personalen har utbildning i hur man identifierar och hanterar situationer som rör hedersrelaterat våld. Skolan bör också ha en plan för att stötta elever som utsätts för hedersrelaterat våld och deras familjer.

Vad är hedersrelaterat våld?

(Hedersrelaterat våld kan innebära tvångsgifte, social isolering, hot och våld.)

Vilken roll har skolan i att hantera hedersrelaterat våld?

(Skolan har en viktig roll i att upptäcka och hantera hedersrelaterat våld, samt stötta elever som utsätts för detta och deras familjer.)

LEKTION 3

Träning och fysisk aktivitet

Träning och fysisk aktivitet är viktigt för elevernas hälsa och välbefinnande. Regelbunden träning kan bidra till bättre koncentration, minskad stress och förbättrad sömn. Skolan har en viktig roll i att främja fysisk aktivitet bland eleverna. Det kan vara genom att erbjuda rastaktiviteter, idrottsundervisning och friskvårdsaktiviteter efter skoltid. Skolan kan också arbeta med att skapa en miljö som uppmuntrar till fysisk aktivitet, exempelvis genom att ha tillgång till lek- och idrottsutrustning på skolgården.

Övningsfrågor

Varför är träning och fysisk aktivitet viktigt för elevernas hälsa och välbefinnande?

(Regelbunden träning kan bidra till bättre koncentration, minskad stress och förbättrad sömn.)

Hur kan skolan främja fysisk aktivitet bland eleverna?

(Skolan kan erbjuda rastaktiviteter, idrottsundervisning och friskvårdsaktiviteter efter skoltid, samt skapa en miljö som uppmuntrar till fysisk aktivitet.)

LEKTION 4

Skattningsinstrumentet APERS

APERS är ett skattningsinstrument som används för att identifiera elever som har svårt att anpassa sig till skolmiljön. APERS står för "Anpassningsbarhet, Pålitlighet, Emotionell instabilitet, Relationer och Social anpassning". Skolan kan använda APERS för att tidigt identifiera elever som har behov av stöd för att anpassa sig till skolmiljön. Genom att använda APERS kan skolan också få en bättre förståelse för elevernas individuella behov och hur de kan stöttas på bästa sätt.

Övningsfrågor

Vad är APERS?

(APERS är ett skattningsinstrument som används för att identifiera elever som har svårt att anpassa sig till skolmiljön.)

Varför är det viktigt att använda APERS?

(Genom att använda APERS kan skolan tidigt identifiera elever som behöver stöd för att anpassa sig till skolmiljön och få en bättre förståelse för elevernas individuella behov.)

LEKTION 5

Barn med skilda föräldrar

Barn med skilda föräldrar kan uppleva en mängd olika utmaningar som kan påverka deras skolprestationer och välbefinnande. Skolan kan spela en viktig roll i att stödja dessa elever genom att erbjuda en trygg och stödjande miljö. Skolan bör också arbeta med att involvera båda föräldrarna i elevens utbildning och kommunikationen mellan hem och skola. Det är också viktigt att skolan är medveten om de riktlinjer och lagar som reglerar vårdnad och delad vårdnad av barn.

Övningsfrågor

Vilka utmaningar kan barn med skilda föräldrar uppleva?

(Barn med skilda föräldrar kan uppleva en mängd olika utmaningar som kan påverka deras skolprestationer och välbefinnande.)

Vilken roll kan skolan spela i att stödja barn med skilda föräldrar?

(Skolan kan spela en viktig roll i att erbjuda en trygg och stödjande miljö, involvera båda föräldrarna i elevens utbildning och kommunikationen mellan hem och skola, samt vara medveten om de riktlinjer och lagar som reglerar vårdnad och delad vårdnad av barn.)

bottom of page