top of page

Hållbarhet för elever i mellanstadiet

Öka elevernas medvetenhet om miljöproblem och hållbarhetsfrågor.
Främja åtgärder för hållbar utveckling i elevernas vardag.
Inspirera eleverna att bli mer miljömedvetna och engagerade.

Lektion 1: Vad är hållbarhet?

Tidsåtgång: 45 minuter

INTRODUKTION (10 minuter)
Starta lektionen genom att diskutera vad eleverna redan vet om hållbarhet. Fråga dem om de har hört talas om ordet "hållbarhet" och vad de tror att det betyder.

BEGREPPSFÖRKLARING (10 minuter)
Ge eleverna en enkel och lättförståelig förklaring av hållbarhet. Förklara att hållbarhet handlar om att använda jordens resurser på ett sätt som inte förstör dem, så att även kommande generationer kan leva bra liv.

GRUPPDISKUSSION HÅLLBARA VAL (15 minuter)
Dela in eleverna i mindre grupper och ge varje grupp ett scenario där de måste fatta ett val som är antingen hållbart eller icke-hållbart. Exempelvis: "Du har en plastflaska som är halvfull. Väljer du att slänga den i soporna eller fylla på den med vatten och dricka upp den?" Låt eleverna diskutera och motivera sina val.

REFLEKTION OCH SAMMANFATTNING (10 minuter)
Be eleverna reflektera över gruppdiskussionen och diskutera vilka val som var hållbara och varför. Sammanfatta lektionen genom att betona vikten av att göra hållbara val i vardagen.

Hållbarhet för elever i mellanstadiet
Lektion 2: Miljöproblem och dess påverkan

Tidsåtgång: 45 minuter

INTRODUKTION (10 minuter)
Påminn eleverna om vad de lärt sig om hållbarhet i föregående lektion. Koppla det till vikten av att förstå miljöproblem och deras påverkan på hållbarhet.

GRUPPARBETE: MILJÖPROBLEM OCH ORSAKER (20 minuter)
Dela in eleverna i mindre grupper och ge varje grupp ett miljöproblem att undersöka, t.ex. luftföroreningar, vattenföroreningar eller avskogning. Eleverna ska lista ut orsakerna bakom problemet och hur det påverkar miljön.

PRESENTATION OCH DISKUSSION (15 minuter)
Låt varje grupp presentera sina resultat för klassen. Efter varje presentation, inled en diskussion om hur miljöproblemet påverkar oss och vad vi kan göra för att minska problemets omfattning.

REFLEKTION OCH ÅTGÄRDSPLAN (10 minuter)
Be eleverna reflektera över diskussionen och skriv ner några åtgärder de kan vidta för att minska miljöproblemen i sin vardag. Diskutera och dela idéer som kan genomföras både i skolan och hemma.

Hållbarhet för elever i mellanstadiet
Lektion 3: Hållbarhet i vardagen

Tidsåtgång: 45 minuter

INTRODUKTION (10 minuter)
Starta lektionen genom att diskutera varför det är viktigt att vara hållbar i vardagen och hur enskilda handlingar kan påverka miljön.

PROBLEMLÖSNINGSÖVNING: Min hållbarhetsplan (20 minuter)
Be eleverna att skapa en personlig hållbarhetsplan där de identifierar några hållbara åtgärder de kan vidta. De kan tänka på områden som energianvändning, avfallshantering, vattenförbrukning eller transport.

PRESENTATION OCH FEEDBACK (10 minuter)
Låt eleverna presentera sina hållbarhetsplaner för varandra. Efter varje presentation, ge konstruktiv feedback och uppmuntra till diskussion om ytterligare idéer eller förbättringar.

ÅTAGANDEN OCH HANDLINGSPLAN (5 minuter)
Uppmuntra eleverna att välja några åtgärder från sina hållbarhetsplaner som de kan åta sig att genomföra. Diskutera möjliga hinder och hur de kan överkommas.

Lektion 4: Framtidsperspektiv och engagemang

Tidsåtgång: 45 minuter

INTRODUKTION (10 minuter)
Diskutera framtidsperspektiv och vilken roll eleverna kan spela för att främja hållbar utveckling.

GRUPPAKTIVITET: Framtidens hållbara samhälle (25 minuter)
Dela in eleverna i mindre grupper och låt dem tänka och brainstorma om hur ett hållbart samhälle skulle kunna se ut i framtiden. De kan fokusera på olika områden som energi, transport, matproduktion och avfallshantering.

PRESENTATION OCH DISKUSSION (10 minuter)
Låt varje grupp presentera sina idéer och låt klassen diskutera vilka möjligheter och utmaningar som finns för att uppnå ett hållbart samhälle.

AVSLUTNING OCH ÅTERBLICK (5 minuter)
Avsluta lektionen genom att reflektera över lärandet och uppmuntra eleverna att fortsätta engagera sig för hållbar utveckling. Diskutera hur eleverna kan sprida kunskapen och påverka sin omgivning.

BEDÖMNING OCH UTVÄRDERING:
Eleverna kan skriva en kort reflektion om vad de har lärt sig om hållbarhet och hur de kan agera för att främja hållbar utveckling.
En klassdiskussion kan genomföras där eleverna får möjlighet att dela sina erfarenheter och idéer om hållbarhet.
En frågesport om hållbarhetsbegrepp och aktuella miljöproblem kan genomföras för att utvärdera elevernas kunskaper.

Genom att använda detta lektionsmaterial kan eleverna förstå vikten av hållbarhet, dess relevans i deras vardag och bli inspirerade att agera för en mer hållbar framtid.

bottom of page