top of page

Skolutflykter och skollagen

Skolutflykter är en viktig del av många elevers skolgång och kan ge värdefulla lärandeupplevelser utanför klassrummet. Men det finns också många regler och riktlinjer som skolor och lärare måste följa för att säkerställa att skolutflykterna är säkra och uppfyller lagens krav. I denna artikel diskuterar vi vilka regler och riktlinjer som gäller för skolutflykter enligt skollagen och ger tips för att säkerställa att eleverna är säkra under utflykterna.

Skolutflykter och skollagen

Enligt skollagen är det skolans ansvar att se till att eleverna är säkra under skolutflykter. Skolans personal, inklusive lärare och andra ansvariga vuxna, måste ta ansvar för elevernas säkerhet under utflykten. Skollagen kräver också att skolorna ska ha en policy och rutiner för hantering av risker kopplade till skolutflykter.

För att säkerställa att skolutflykterna uppfyller lagens krav och är säkra för eleverna är det viktigt att skolorna följer vissa riktlinjer. Här är några tips för att säkerställa att skolutflykterna uppfyller lagens krav:


Planera utflykten noggrant

Det är viktigt att planera utflykten noggrant och ta hänsyn till elevernas behov och förmågor. Alla elever ska kunna delta på ett säkert sätt, och det är viktigt att ta hänsyn till eventuella medicinska behov eller allergier.


Informera föräldrar och elever

Föräldrar och elever måste informeras om utflykten och vad som förväntas av dem. Det är viktigt att föräldrar och elever är medvetna om eventuella risker och att de ger sitt samtycke till att delta i utflykten.


Utse tillräckligt med vuxna

Det är viktigt att det finns tillräckligt med vuxna med under utflykten för att se till att eleverna är säkra. Det är också viktigt att de vuxna som deltar är utbildade och erfarna.


Försäkra dig om att transporten är säker

Om skolan använder buss eller annan transport för utflykten är det viktigt att säkerställa att transporten är säker och att föraren är kvalificerad.


Ha en plan för hantering av olyckor

Det är viktigt att ha en plan för hantering av olyckor och att alla vuxna som deltar i utflykten är medvetna om denna plan.

bottom of page