top of page

En viktig del i undervisningen

Museibesök har länge varit en central del i undervisningen för att stärka elevernas kunskap och förståelse för historia, kultur och samhälle. För rektorer och lärare kan det vara utmanande att integrera museibesök i undervisningen, men det är avgörande för att ge eleverna en heltäckande och relevant utbildning.

En viktig del i undervisningen

Skolbesök på museum är en unik och givande upplevelse för eleverna. Det erbjuder möjligheter för eleverna att upptäcka och lära sig på ett hands-on sätt genom interaktiva utställningar och samlingar. Genom att se, röra och uppleva historiska artefakter, konstverk och annan kultur, kan eleverna bättre förstå och relatera till viktiga samhällsfrågor, historiska händelser och kulturella fenomen.

Vi frågade Gunnar Ardelius som är Generalsekreterare för Sveriges Museer varför det är viktigt med skolbesök hos museer?

– Att alla barn i samhället får tillgång till kultur tidigt i livet är en demokratifråga som tas upp i Regeringsformen. Här spelar skolans museibesök en viktig roll.


Museibesök är också en utmärkt möjlighet för lärare att integrera läroplanens mål och kunskapskrav i undervisningen. Läroplanen för grundskolan stärker vikten av elevernas förståelse för samhällsfrågor, kultur, historia och mänskliga relationer. Genom museibesök kan läraren ge eleverna en djupare förståelse för dessa ämnen, samtidigt som de utvecklar sin förmåga att tänka kritiskt, reflektera och samarbeta.


Kan museerna även fylla en viktig del när det kommer till fortbildning av lärare?

– Ja, det gör museerna. Flera internationella undersökningar visar att museerna är viktiga som alternativa platser för lärande, säger Gunnar Ardelius.


Det är viktigt att poängtera att museibesök inte enbart handlar om historia och kultur. Många moderna museer erbjuder också utställningar och program som handlar om teknik, naturvetenskap, miljö och samhällsfrågor. Detta ger eleverna möjlighet att utforska nya områden och få en bredare förståelse för viktiga samhällsproblem och tekniska innovationer.

Ett museibesök tillsammans med sina klasskamprater stärker elevernas självförtroende, sociala färdigheter och självbild.


Vad kan Sveriges museer bli bättre på när det kommer till utbud och kommunikation med landets skolor?

– Redan idag anpassar museipedagogerna sig till läroplanen, möjligheterna som museerna ger till att stärka skolornas utbildningar är något som vi gärna vill informera fler i skolvärlden om, där kan vi bli bättre och stärka befintliga samarbeten och skapa nya.

Vilket var ditt favoritmuseum när du gick i skolan?

– Jag växte upp i Bergshamra norr om Stockholm och det närmsta museet på väg in mot stan var Naturhistoriska som jag älskade att besöka.

bottom of page