top of page

Item List

Bli en bättre rektor - fem lektioner för skolledare

Som skolledare är det viktigt att ständigt arbeta på att förbättra sin ledarskapsförmåga för att skapa en positiv miljö för elever, lärare och personal. Att bli en bättre rektor kräver engagemang och en vilja att utvecklas. Denna utbildning omfattar fem lektioner, var och en fokuserad på viktiga aspekter av rektorsrollen.

Elevhälsa

Elevhälsa är ett viktigt område på skolor som handlar om att främja elevernas hälsa och välbefinnande. Det innebär att skolan ska arbeta förebyggande, tidigt identifiera och åtgärda problem som kan påverka elevernas hälsa och skolprestationer. Elevhälsa innefattar en rad olika områden som skolsköterska, skolkurator, fysisk hälsa, psykisk hälsa, relationer och samarbete mellan skolan och vårdnadshavare. I denna utbildning kommer vi att titta närmare på några specifika områden som är viktiga för rektorer att känna till.

Grundkurs i skoljuridik

Innehåll:

​Lektion 1: Skolledarens ansvar
Lektion 2: Anställningsrätt för lärare
Lektion 3: Ansvar för elevernas säkerhet och hälsa
Lektion 4: Rektor som beslutande myndighet
Lektion 5: Elevernas rättigheter och skyldigheter

Krisberedskap för gymnasielever & skolledare

Krisberedskap är en viktig fråga som alla bör ha kunskap om. Att vara förberedd på en krissituation kan rädda liv och minimera skador. Krisberedskap är särskilt viktigt för ungdomar och gymnasieelever, eftersom de ofta är involverade i sociala aktiviteter och kan utsättas för olika risker. Denna utbildning kommer att ge gymnasieelever och skolledare grundläggande kunskaper om krisberedskap och hur man kan förbereda sig på olika typer av kriser.

Relationer och ledarskap i skolmiljön

Relationer och ledarskap är avgörande faktorer för att uppnå goda resultat i skolmiljön. Skolledare spelar en central roll i att skapa en positiv och inkluderande miljö för elever och personal. En skolledares förmåga att hantera relationer och utöva ledarskap på ett effektivt sätt kan ha en direkt inverkan på skolans prestationer och elevernas utveckling. Denna utbildning kommer att ta upp olika aspekter av relationer och ledarskap och ge skolledare verktyg att använda i sitt dagliga arbete.

Säkerhet i skolan: En utbildning på fem delar för skolledare

Som skolledare är det en av dina viktigaste uppgifter att skapa en trygg och säker miljö för elever och personal på din skola. Skolsäkerhet är en komplex fråga som involverar många olika aspekter, från förebyggande åtgärder till hantering av nödsituationer. Som skolledare är det ditt ansvar att se till att din skola har en säkerhetsplan som är uppdaterad och som du och ditt team är väl förberedda på att implementera vid behov.

bottom of page