artikel bild1.jpg

Tydlig lektionsstruktur skapar trygga elever och studiero

Enligt Skollagen ska alla elever tillförsäkras en trygg och stödjande skolmiljö och undervisningen ska anpassas till elevernas individuella förutsättningar och behov. Ett kognitivt bildstöd för att skapa struktur och tydlighet i skoldagens innehåll ger lika villkor ­– för alla barn.

Det råder ett lugn i klassrummet, eleverna följer uppmärksamt med vid genomgången av dagens schema på tavlan. En ivrig hand sträcks upp och klassföreståndare Julia förtydligar vad som gäller för dagens utflykt, som märkbart är veckans höjdpunkt bland eleverna i klassen.

– Att berätta vad som ska hända under dagen, och när, är en självklarhet som lärare. Med Skolschemat från Kid-Do som är barnanpassat, når budskapet ända fram och det är lätt för var och en att självständigt följa med i schemat. Det blir färre avbrott för frågor om raster, även om frågan om vad det blir för lunch alltid är högaktuell, säger Julia och skrattar.

När, vad, varför och vad gör vi sen?

I Skolinspektionens kvalitetsgranskning ”Skolans arbete för att säkerställa studiero” framkommer att studieron generellt är bättre i de klassrum där eleverna möts av tydliga lektionsstrukturer med fokus på undervisningen och en trygg och stödjande lärmiljö. Det handlar om att läraren tydligt förklarar arbetsuppgifterna för eleverna och försäkrar sig om att eleverna förstår dem.

Olika elever och lika villkor med kognitivt bildstöd för skola och förskola

Lärare förväntas organisera undervisningen och den fysiska lärmiljön utefter elevernas individuella förutsättningar och behov. En uppgift som med all rätt kan kännas utmanande eftersom olika individer tillgodogör sig information på olika sätt. En årskull har många olika nivåer att tillgodose.

Att få syfte och tidsavgränsning presenterat för varje ämne är en förutsättning för att bygga självständighet och trygghet bland eleverna och med tydligt bildstöd från Kid-Do som är speciellt framtaget för barn och pedagoger i för- och grundskola kan alla elever, trots sina unika förutsättningar, tillgodogöra sig informationen på ett jämlikt sätt.

nyhetsbrev2.jpg