top of page
Oläslig text 2.png
Hade du gett en liknande text som lästräning?

Är du rektor på en skola för elever i de yngre åldrarna så har du med största sannolikhet några elever som tränar läsning med texter som upplevs som texten till vänster. Då är du också ansvarig för att de eleverna ska få väl anpassade läs- och skrivuppgifter.

Så här kan en text upplevas för en elev som inte kan bokstäverna:

v, t, n, g, p, u, b, d, ä, h

Det finns en typ av lässvårighet som innebär att ha stora svårigheter med att komma ihåg bokstäver. Då blir de allra enklaste texterna även de svåra att läsa.

I en färsk doktorsavhandling om läsrelaterade språkliga förmågor av Birgitta Herkner (2022) upptäckte hon efter att ha testat språkliga förmågor hos 113 elever i årskurs 3 att det var cirka tio procent som inte klarade sin ordavkodning. Trots att de fick godkänt på det nationella provet. Samma elever hade fortsatt problem med sin avkodning sex år senare.

LÄSA SKRIVA RÄKNA- Garantin för tidiga stödinsatser

Många är rörande överens om hur viktigt det är att sätta in tidiga stödinsatser när en elev identifierats ha svårigheter med sin läs- och skrivinlärning. Men vilka insatser finns att sätta in?

Fortlöpande väljer fler och fler skolor i Sverige att använda iMAL för att hjälpa dessa elever att få en enklare och effektivare läs- och skrivstart. Det digitala läromedlet iMAL används i förskoleklass och åk 1 vid den första bokstavsinlärningen men även som en tidig stödinsats inom specialundervisning.

Vad är iMAL.png
bottom of page