Luftrenare i skolmiljö.jpg

God ventilation i skolor är inte detsamma som luftrening

I slutet av augusti gick drygt en miljon grundskoleelever och cirka 350 000 gymnasieelever tillbaka till fysisk undervisning i sina skolor. Alldeles för många av dessa elever fick göra det till skolmiljöer med skrämmande dålig inomhusluft. I debattartikeln ”Skärp kraven på luftkvalitet i skolan” (införd i Göteborgs-Posten 5 okt) redovisas en undersökning av luftföroreningar genomförd på en skola i Stockholm. Alla klassrum hade högre nivåer av ultrafina partiklar (de som är allra farligast för människan) än WHO:s nivå röd som anses hälsofarlig och där luftrenande åtgärder rekommenderas. I några klassrum uppmättes nivåer som var upp till tio gånger högre än WHO:s gränsvärden!

Forskare vill se fler åtgärder för att minska smittspridningen

Under hösten har också branschorganisationen Svensk Ventilation lanserat kampanjen ”Andas friskt”. Skolorna lyfts fram som ett område där behovet av förbättringar är stort, men man pekar också på att hur viktigt det är med ren luft på arbetsplatser för att man ska må och prestera bra.

 

Parallellt med detta har en global forskarvärld under coronapandemin försökt få gehör för att

Covid-19 är en luftburen smitta som kräver kraftfulla åtgärder för att risken för smittspridning ska reduceras. I Sverige har ansvariga myndigheter pekat på lämpliga smittskyddsåtgärder och en av dessa är ”god ventilation” och ett bra luftflöde. Samtidigt finns det nya undersökningar som visar att luftväxlingen (ventilationen) sällan är så bra att den i tillräcklig omfattning avlägsnar virus och luftföroreningar från inomhusluften.

 

Säkra arbetsplatser och skolor kräver luftrening

Dåligt ventilerade lokaler? Nej, dåligt luftrenade lokaler är en mer passande beteckning på det som är ett stort problem på många företag och i skolor.

 

”Min förhoppning är att den debatt som pågår om ventilationens betydelse för luftkvalitet och inte minst minskad smittspridning ska breddas till att också inkludera luftrening. Det krävs för att målet om trygga och säkra arbetsplatser samt skolmiljöer ska bli verklighet. Vi kan inte längre acceptera att så mycket som 15 % av landets skolor har dålig inomhusluft! Inte heller på företag ska man behöva gå till sin arbetsplats och känna oro för att det kan finnas risk för smitta, eller för att inomhusluften kan innehålla andra föroreningar”, säger Hans-Olof Backberg som är inomhusmiljöspecialist på

Genano AB.