Jeanette Gustafsdotter.jpeg

Foto: Studio Emma Svensson

ANNONS

VM_skolledare-1.jpg
AM_250_200_2.png
FVM_250_200_puff2.png

Besök ett museum

Det har alltid varit viktigt att ge skolelever den sanna och rätta bilden av historien och skeenden.Museerna är garanten för den verkliga bilden. Skolledare.se tog en pratstund med Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare Sveriges Museer.

Varför ska man göra museibesök med skolklasser?

– Museerna är alternativa lärandemiljöer för skolan och bidrar till att elever, oavsett bakgrund, upplever att de kan vara delaktiga i och göra anspråk på den historia som format Sverige. Museerna ger eleverna kunskap och upplevelser av det för­flutna som gör dem bättre rustade att förstå sin samtid och att forma sin framtid.

Så länge det finns ett utbud, bör ett museibesök vara obligatoriskt kopplat till alla ämnen i skolan?

– På ett sätt kan man säga att det redan är det. Skolans styrdokument anger att alla elever ska få utveckla delaktighet i det gemensamma kulturarvet. Men, det hade varit bra om det kunde vara ännu tydligare med anledning av att elevers tillgång till museerna varierar stort. Allt från geografiska avstånd till ett museum till en resursfråga för skolorna.

Det finns också ingångar i skolans styrdokument och utmaningar i undervisningen i flera ämnen där museerna skulle kunna bidra som borde öppna upp för en mer utvecklad samverkan. Museerna skulle bland annat kunna bidra i högre grad till skolans demo­kratiuppdrag, till historieundervisningen genom att konkreti­sera abstrakta begrepp som källkritik och historiebruk samt till lärares kompetensutveckling. Genom att erbjuda ett lustfyllt lärande i en alternativ lärmiljö kan museerna bidra till att stimulera en livslång lust att lära.


Man skulle kunna tänka sig att Sverige göra som i Danmark ”Skoletjenesten – Videncenter for eksterne læringsmiljøer” arbetar med att inspirera lärare i hela Danmark att bedriva undervisning i andra miljöer än klassrummet. Verksamheten började redan på 1970-talet, men fick ett uppsving i och med 2013 års skolreform då det skrevs in i skolla­gen och läroplanen att elever i förskolan, grundskolan och gymnasiet ska ha tillgång till andra miljöer än klassrummet under sin skolgång, ”Åben skole”. Huvudansvaret för att eleverna kommer ut på museerna ligger på de enskilda skolorna som enligt lag ska samarbeta med museer och andra aktörer.

Ett annat alternativ skulle vara att göra som i Norge där den kulturelle skolesekken är den norska motsvarigheten till Skapande skola-bidraget. Syftet med bidraget är att skolelever i Norge ska få upp­leva professionell konst och kultur. Till skillnad från det svenska sys­temet innefattar bidraget en garanti. Alla elever i Norge får ta del av, i snitt, 3,3 besök om året inom Den kulturelle skolesekken.

Digitala museibesök, är det framtiden eller ”döden” för museerna? 
–Det är absolut framtiden. Under covidåret 2020 hade museerna 216 miljoner digitala visningar vilket visar behovet av museernas innehåll. Det gör det också möjligt för skolklasser att få pedagogiska visningar av ett museums innehåll oavsett vart man bor i landet. Det öppnar upp för oanade möjligheter för skolorna och lärarna.

Beskriv museernas samhällsnytta

– Museer står för samhällets minne. De är en förutsättning för människors demokratiska rätt till kultur och till sin historia. De är dörren till forskning, kunskapsutveckling, inkludering i ett samhälle och livslångt lärande.

 

De är dessutom viktiga samhällsaktörer som har stor påverkan på människors välbefinnande och samhällets utveckling. De är även motorer i landets besöksnäring och bidrar indirekt till att betydande intäkter går tillbaka till statskassan.

 

Som exempel kan nämnas att på naturhistoriska museet i Göteborg finns det fladdermöss från Wuhan som används till forskning för vaccin. När ett museum samlar in föremål vet man aldrig hur de kan komma att behövas användas i framtiden. Det enda vi vet är att utan insamling av samtiden som museerna gör förlorar vi möjligheten att förstå skeendens betydelse i framtiden.

 

Finns det några generella viktiga ingredienser för ett bra museum?

– För att räknas som ett museum ska det vara en plats som är öppen för allmänheten och som förvärvar, bevarar, undersöker, förmedlar och ställer ut materiella och immateriella vittnesbörd om människan och människans omvärld (museilagen). Ett bra museum engagerar besökarna. 

 

Till sist, vilket var ditt favoritmuseum som barn?

- Det var absolut Kulturen i Lund. Vi gick ofta dit när jag var barn och jag älskade miljön och föremålen.