top of page
Internationella Engelska Skolan

Välkommet fokus på elevhälsan

Internationella Engelska Skolan ställer sig positivt till att regeringen utreder hur elevhälsan i Sverige kan förbättras ytterligare. Det viktigaste är först och främst att fokusera på uppdraget och hur det kan utvecklas och inte börja med att flytta huvudmannaskapet bort från eleverna.

Välkommet fokus på elevhälsan

Internationella Engelska Skolan välkomnar regeringens besked om att tillsätta en utredning för hur elevhälsan i Sverige ytterligare kan förbättras. Elevers hälsa är en förutsättning för att kunna lära och utvecklas. Därför är ingenting viktigare än våra barns och ungdomars mående. Här ska den holistiska synen genomsyra arbetet från såväl elevhälsans personal som pedagogerna i skolan. Detta förutsätter ett nära samarbete och en daglig kontakt.

– Vi välkomnar att man från politiken tydligt uppvärdera elevhälsan samt vill utveckla vårduppdraget. Det är klokt och i linje med vad vi som arbetar i elevhälsan varje dag efterfrågar och det är också därför vi vill fortsätta att utveckla det arbetet, säger Dr. Helena Lüning, verksamhetschef elevhälsan, Internationella Engelska Skolan.

Inom IES vet vi att elevhälsan är en förutsättning för en fungerande skolgång. Därför har alla våra 46 skolor ett väl utbyggt elevhälsoteam, med läkare, skolsköterskor, kuratorer och skolpsykologer. Elevhälsan på IES arbetar för att främja elevers lärande, utveckling och hälsa samt med att förebygga ohälsa.

Elevhälsoteamet har både ett förebyggande och åtgärdande uppdrag som omfattar såväl medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska insatser. Elevhälsans personal samarbetar med övrig skolpersonal samt även med externa aktörer som till exempel socialtjänst. Elevhälsoteamen ute på skolorna arbetar nära eleverna och lär känna dem, vilket är en förutsättning för att kunna arbeta framgångsrikt med att värna elevernas mående och att förebygga ohälsa.

– Det finns betydande risker med att elevhälsan skulle förläggas utanför skolans huvudmannaskap, menar Dr. Helena Lüning, verksamhetschef elevhälsan, Internationella Engelska Skolan.

bottom of page