top of page
Kungsbacka kommun

Trivsel och trygghet i topp

Nu har vi fått resultatet från 2024 års enkät i förskolan. Resultatet innebär ett högt betyg för förskolorna i Kungsbacka inom samtliga frågeområden och vårt resultat är också högre än genomsnittet totalt för alla deltagande kommuner inom Göteborgsregionen, GR.

Trivsel och trygghet i topp

De tre frågor där vårdnadshavare svarat mest positivt, genom att sätta betyg 4, som innebär svaret ”instämmer” eller 5, ”instämmer helt”, är:

Jag upplever att mitt barn trivs på förskolan: 95 procent instämmer eller instämmer helt i påståendet.
Jag upplever att mitt barn känner sig tryggt på förskolan: 94 procent instämmer eller instämmer helt i påståendet.
Jag upplever att mitt barn känner den personal som möter dem på förskolan: 92 procent väljer svarsalternativet instämmer eller instämmer helt i påståendet.
- Det här är resultatet av ett mycket gott arbete av våra medarbetare och ett tydligt kvitto på en väl fungerande verksamhet, säger Emanuel Forsell, ordförande i nämnden för Förskola & Grundskola. Ett stort tack även till alla våra vårdnadshavare som tagit sig tiden att lämna sina synpunkter.

De två frågor där vårdnadshavare är minst nöjda handlar om utemiljö och digitala verktyg:

Det är 56 procent som instämmer eller instämmer helt i påståendet Jag upplever att mitt barn får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande. Här är det även en stor andel, 19 procent, som svarar att de inte vet.
73 procent instämmer eller instämmer helt i påståendet Jag upplever att mitt barns förskola har en utemiljö som är inspirerande och inbjudande.
- När vi ser att vårdnadshavare inte riktigt vet hur vi arbetar blir det en signal att vi kan behöva bli bättre på att berätta vad vi gör på förskolan, säger Stigert Pettersson, förvaltningschef. Frågan om utemiljöer är i fokus för oss, i såväl förskola som skola, vi behöver arbeta för att få in mer rörelse för barn och elever eftersom det är en viktig förutsättning för att må bra och också lära.

Skolverket ser för närvarande över området digitalisering i förskolans läroplan, myndighetens förslag ska presenteras för regeringen i början av sommaren.

Hög svarsfrekvens
Vårdnadshavarna svarade på enkäten under januari-februari. I år var det hela 68 procent av de tillfrågade som tog sig tid att svara, förra året var det 63 procent. Den höjda svarsfrekvensen innebär att alla som arbetar i och ansvarar för förskolan får ett ännu tydligare underlag att använda i det systematiska kvalitetsarbetet. Totalt i GR var svarsfrekvensen 64 procent.

Frågor om förskolans läroplan
Varje år får vårdnadshavare med barn i förskolan svara på en enkät med frågor om hur de upplever verksamheten. Vårdnadshavarna får ta ställning till påståenden som utgår från det som står i förskolans läroplan om hur förskolan ska vara.

Frågeområdena är:
Normer och värden
Värdegrund och uppdrag
Omsorg, utveckling och lärande
Barns inflytande och delaktighet
Förskola och hem
Helhetsomdöme

Varje förskola återkopplar resultatet till sina vårdnadshavare och använder enkäten som ett av underlagen i det egna utvecklingsarbetet. Förskoleenkäten är gemensam för kommunerna som ingår i Göteborgsregionen, GR. Fristående förskolor, en annan huvudman än kommunen, har möjlighet att delta i enkäten.

bottom of page