top of page
Kallingeskolan, Ronneby

Beslut från Skolinspektionen efter vårens tillsyn

Skolinspektionen har under våren 2024 genomfört en planerad tillsyn på Kallingeskolan årskurs 7 – 9 och har nu inkommit med beslut. Utbildningsförvaltningen har tagit del av beslutet och konstaterar att det i områdena Undervisning, Anpassningar och särskilt stöd, Frånvaroutredningar och Arbete mot kränkande behandling utfärdats föreläggande om vite på två miljoner kronor om inte bristerna åtgärdas inom beslutad tid.

Beslut från Skolinspektionen efter vårens tillsyn

- Skolinspektionens tillsyner fyller en viktig funktion i det systematiska kvalitetsarbetet och vi har redan under tillsynen fångat upp och vidtagit åtgärder inom flera delar. Vi vill poängtera att vi ser mycket allvarligt på den kritik som konstateras av Skolinspektionen och vi kommer både att intensifiera det pågående arbetet och direkt påbörja arbetet med samtliga delar som rapporten lyfter fram, säger Charlotte Kansikas, Verksamhetschef Grundskola

Utbildningsförvaltningen har till och med 17 januari 2025 att inkomma med en skriftlig redovisning om vilka åtgärder som vidtagits.

- Viktigt i detta läge är att både arbeta kortsiktigt för att säkerställa samtliga elevers utbildning och ta fram långsiktigt hållbara lösningar, avslutar Charlotte Kansikas,

bottom of page